ม.นเรศวร เปิดบ้านจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BIO-Circular Green Economy)” โดยจัดระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน ไปแข่งขันระดับประเทศ การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดนิทรรศการทางวิชาการของทางคณะวิทยาศาสตร์ และจากหน่วยงานและคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมให้ความรู้อีกมากมาย รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร