ม.นเรศวรให้ความรู้ร่วมกับการใช้ motivation interviewing technique เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ และผู้รับผิดชอบโครงการฯ พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ร่วมกับการใช้ motivation interviewing technique เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน  ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

    การจัดโครงการในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 50 คน กิจกรรม แบ่งเป็น 4 ฐานได้แก่ ฐานที่ 1 : เรื่องโรคเบาหวาน  ให้ความรู้ โดยทีมแพทย์ นำโดย ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์  อ.พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข  และนิสิตแพทย์  ฐานที่ 2 : เรื่องการใช้เครื่องเจาะน้ำตาลชนิดพกพา โดยทีมพยาบาล  ฐานที่ 3 : เรื่องการใช้ยาฉีด Insulin  โดย ทีมเภสัชกร  ฐานที่ 4 : เรื่องโภชนาการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมโภชนาการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคเบาหวาน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง การใช้ยาให้เหมาะสม บริโภคอาหาร การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง การดูแลเมื่อเกิดภาวะน้ำตาลต่ำ น้ำตาลสูง การดูแลเท้า ให้เหมาะสมเมื่อเป็นโรคเบาหวานได้ ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้ตามเกณฑ์ ผู้ป่วยเบาหวานไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำกว่าปกติที่ต้องได้รับการรักษานอนโรงพยาบาล ภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาจากเบาหวาน ภาวะโรคไตวายจากเบาหวาน  การถูกตัดเท้าในผู้ป่วย เบาหวาน  เป็นต้น

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร