ม.นเรศวร เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานการดูแลสุขภาพในพื้นที่ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566และกิจกรรมชี้แจงอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.ภัทรพล มากมี ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นผู้กล่าวแนะนำทีมคณาจารย์ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ แก่ครูพี่เลี้ยงจากสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 56 รพ.สต. จาก 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลกพิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี

โดยการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัว กฎระเบียบต่าง ๆ และให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ในการฝึกงานด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานการดูแลสุขภาพในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งให้ครูพี่เลี้ยงและนิสิต ได้พบปะพูดคุย สอบถาม ปัญหาและอุปสรรค ทราบถึงข้อแนะนำของการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียน ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน และให้บริการดูแลส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ต่อไป ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร