ม.นเรศวร จัดประชุมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างเยาวสตรีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมแบบ Townhall ในหัวข้อ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย – สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างเยาวสตรีไทย ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี Ms.Dana Durkee ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ และ Mr.Benjamin Zawacki ผู้เชี่ยวชาญโครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย The Asia Foundation ร่วมเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มยุวสตรีที่มีประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อให้เกิดการอภิปรายและตระหนักรู้ในประเด็นสิทธิสตรีอันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศต่อไป โดยมี คุณญาดา ช่วยจำแนก จากปาตานี ฟอรั่ม และคุณวรรณดี ถวิลบุญ คุณครูโรงเรียนหัวหิน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในอเมริกา ร่วมเป็นวิทยากร

ที่มา: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร