ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว Green Office

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว Green Office โดยนายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองอาคารสถานที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง เนื่องจากกองอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจสำคัญในการบริหารจัดการด้านกายภาพ และยังเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินสำนักงานสีเขียวในปีงบประมาณ 2567 ของกองอาคารสถานที่

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร