Archives August 2022

สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในโครงการวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights” ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (จำนวน 50 ที่นั่ง) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting (จำนวน 300 ที่นั่ง) ที่ https://nu-ac-th.zoom.us/j/97926718794… Meeting ID: 979 2671 8794 Passcode: 551111
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานกิจการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ โทร. 0-5596-1733, 0-5596-1734

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” BCG: Bio-Circular Green Economy ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลายในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ในการนี้ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ.ดร.พีรญา อึ้งอุดรภักดี หัวหน้ากลุ่มสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในบูธแสดงการทดสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ ด้านคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะของเสียอันตราย และเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ทางสาขาวิชาฯ ต้องขอบคุณนิสิตที่ช่วยเหลือสาขาวิชาฯ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในครั้งนี้ เชื่อว่าพลังงานดี ๆ ที่นิสิตได้ถ่ายทอดไปให้แก่น้อง ๆ ทุกคน จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นของน้อง ๆ ต่อไป

ที่มา: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin