มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขา (Comprehensive University) มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาค โดยการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้) มีความเข้มแข็งทางกายและใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกสาธารณะ ภูมิใจในชาติ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศและต่อโลก โอบรับความหลากหลายและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิภาคและประเทศ เพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) และร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง Environment Social และ Governance (ESG) ซึ่งครอบคลุมมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

ม.นเรศวร ตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน จัดประกวดสื่อ หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์” ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NU-SDGs ประจำปี 2566” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

Read More

โครงการประกวดสื่อออนไลน์ NU -SDGs “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประกวดสื่อออนไลน์ NU -SDGs "ชิงเงินรางวัลรวม 24,000 บาท" พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) >> เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่

Read More

กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ

งานแนะแนวฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ ** สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทำให้มีแรงจูงใจในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต ให้สอดคล้องกับอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

Read More

ม.นเรศวร ร่วมอบรมแบบเข้มข้นในกิจกรรม BCG INNOVATIVE BUSINESS INCUBATION : “Network Development Project for Globalization”

วันที่ 6 -11 กันยายน 2566 NU SciPark ม.นเรศวร นำทีม โดย ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

Read More

โครงการบริการวิชาการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดูแลด้านสุขภาพประชาชน

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาวะพลานามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและการดูแลสุขาภิบาลที่พักอาศัย ทางคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.กนกทิพย์

Read More

ม.นเรศวร เสริมศักยภาพสู่ความยั่งยืนจัดอบรมให้ความรู้ SDGs

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NU-SDGs ประจำปี 2566” โดยจัดกิจกรรมให้กับนิสิต และบุคลากร เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Read More

นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 3 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่นิสิตจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น

Read More

กิจกรรมให้ความรู้ “แนะนำอาหารตามวัย”

อีกหัวข้อในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก ที่จัดขึ้น ณ คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุล, ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ และพญ.จิตติมา มนต์วิรัตน์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและความรู้ต่างๆ ที่มา: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Read More

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ โดยมี นพ.เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ Naresuan Nutrition Support

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ