SDG 10

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities) ดังนี้
    1. ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมในทุกมิติ โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
    2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในทุกมิติ
    3. สร้างความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมระหว่างมหาวิทยาลัย และทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดี

SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ

ดนตรีสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ต้องขังชาย

วันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมวิชาดนตรีสร้างแรงบันดาลใจ

Read More

“คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน” ความหวัง ของคนไร้สัญชาติ

       สถานะคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในประเทศเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีความพยายามร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยมีแนวนโยบายและกฎหมายที่ครอบคลุม แต่ปัญหาในทางปฏิบัติยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ยังไม่สามารถยุติวงจรไร้สัญชาติได้อย่างเด็ดขาดส่งผลให้ยังมีเด็กที่อยู่ในสถานะไร้รัฐ ไร้สัญชาติอยู่นับแสนๆคน ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย        ดังนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะนิติศาสตร์

Read More

สำนักหอสมุดได้นำเสื้อผ้าที่ตู้ลืมของ บริจาคให้กับทางชมรมสืบสานวัฒนธรรมม้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร นำไปบริจาคต่อให้กับน้องๆบนดอยได้ใส่กันหนาว ในโครงการเปิดบ้านส่องวิถีม้ง ครั้งที่ 7

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สำนักหอสมุดได้นำเสื้อผ้าที่ตู้ลืมของ บริจาคให้กับทางชมรมสืบสานวัฒนธรรมม้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร นำไปบริจาคต่อให้กับน้องๆบนดอยได้ใส่กันหนาว ในโครงการเปิดบ้านส่องวิถีม้ง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2565 ณ บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน

Read More

ม. นเรศวร พัฒนาระบบ ‘อพม.Smart’ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมได้รวดเร็ว แม่นยำ

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม. นเรศวร พัฒนาระบบ ‘อพม.Smart’ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมได้รวดเร็ว แม่นยำ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ เพื่อขยายผลใช้ทั้งประเทศ ซึ่งเป็นระบบไอที

Read More

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดพื้นที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตาเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดพื้นที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตาเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด อาทิ กระเป๋าเงิน พวงกุญแจ ตุ๊กตา เป็นต้น เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพ ในระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ณ ศูนย์อาหาร NU

Read More

“มหาวิทยาลัยนเรศวร”เดินหน้าเปิดคลินิกกฎหมายนเรศวร เพื่อสิทธิมนุษยชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงข่าวการจัดตั้ง “คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน” มุ่งแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำเป็นหลายประการ เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการศึกษา สิทธิในการเดินทาง รวมถึงสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ นำไปสู่การขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน การถูกเลือกปฏิบัติและการถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมในสังคม ดังนั้น

Read More

ผู้สูงอายุชาวระนอง ยิ้มร่าใส่ฟันเทียมพระราชทาน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่โรงพยาบาลระนอง หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.นเรศวร นำโดย อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.พรพจน์ เจียงกองโค เลขานุการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.นเรศวร พร้อมกับเหล่าทันตแพทย์อีก 30

Read More

กยศ. มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) จิตอาสาเต้านมเทียม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ.

Read More

ม.นเรศวร ผนึกกำลังจัด “สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14” มุ่งขับเคลื่อนอาชีพคนพิการ ยุคโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 น. ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11