ม. นเรศวร พัฒนาระบบ ‘อพม.Smart’ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมได้รวดเร็ว แม่นยำ

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม. นเรศวร พัฒนาระบบ ‘อพม.Smart’ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมได้รวดเร็ว แม่นยำ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ เพื่อขยายผลใช้ทั้งประเทศ

ซึ่งเป็นระบบไอที ที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมได้รวดเร็ว แม่นยำ และปัจจุบันระบบนี้ใช้ได้เฉพาะใน 16 จังหวัดทดลอง เท่านั้น โดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยให้ อพม. ที่มีจำนวนกว่า 300,000 คนทั่วประเทศ ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ได้ใช้งาน

โดยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ที่ร่วมพัฒนาระบบดังกล่าว นำโดย ผศ.ดร. ธนะธร พ่อค้า (ผู้ช่วยคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์) ดร. ณัฐพล คุ้มใหญ่โต ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย และ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์หลายคนที่มิได้เอ่ยนาม นำโดย นายธนกฤต ไกรสิงห์ นายชมพูนิกข์ เตียวเจริญพร นายณัฐสรัญ บุญเกตุ นายดิสทัต เชื้อเขตรกรรม นางสาวสุนิษา ไกรเพชร เป็นต้น และผู้ช่วยวิจัยหลายท่าน เช่น นางสาวณัฐนาถ รัตนประหาต

รมว.พม. ยัง ร่วมขับเคลื่อนการใช้งาน อพม. Smart ที่ร่วมพัฒนาโดย คณะวิทยาศาสตร์ ม. นเรศวร เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 65 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 – 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าประชุม คือ ผู้เกี่ยวข้องจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด ประมาณ 300 คน

ที่มา: กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยนเรศวร