SDG 5

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง โดยมีนโยบายด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Equality) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง ทุกคนต้องมีสิทธิและ มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในมหาวิทยาลัย
    2. ให้ความสำคัญต่อการขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
    3. กำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

SDG 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศ

สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในโครงการวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights” ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา

Read More

รายการ รักไม่รู้โรย เรื่อง ปัญหาเต้านมคัดตึงในคุณแม่

วิทยากร : อาจารย์กนกอร มังกรประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30

Read More

สภานิสิต ม.นเรศวร ประกาศและแสดงจุดยืน “ไม่สนับสนุนกิจกรรม ระบบโซตัส”

สภานิสิตขอประกาศและแสดงจุดยืน "ไม่สนับสนุนกิจกรรม ระบบโซตัส" ยกเลิกกิจกรรมห้องเชียร์มติตั้งแต่ปีการศึกษา2564 เป็นต้นไป และไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโซตัส(SOTUS) ทั้งกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของมวลนิสิตในรูปแบบต่างๆ อ้างตาม : มติจากการประชุมร่วมกันระหว่างสภานิสิต องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย และเสนอเข้าเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2564

Read More

การแต่งกายชุดนิสิตตามเพศสภาพคือการแสดงออกถึงเสรีภาพและความเสมอภาคขั้นพื้นฐาน

“การแต่งกายชุดนิสิตตามเพศสภาพคือการแสดงออกถึงเสรีภาพและความเสมอภาคขั้นพื้นฐานที่เราควรเคารพและเห็นคุณค่าของความหลากหลายที่สวยงาม ” อาจารย์ต๊อก ดร.จรัสดาว คงเมืองรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม

Read More

ม.นเรศวร หนุนความหลากหลายทาง “ทางม้าลายสายรุ้ง”

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เดือนที่ถูกเลือกให้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งถูกเรียกกันว่า "Pride Month" ทำให้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ที่ จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทาสีทางม้าลายสายรุ้ง (Rainbow Crossing)

Read More

ม.นเรศวร ไฟเขียวให้นิสิตแต่งเครื่องแบบตามเพศสภาพ นักวิชาการชี้ เป็นความก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรี โดยกำหนดเครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สามารถแต่งกายตาม ‘เพศสภาพ’ ได้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5