รายการ รักไม่รู้โรย เรื่อง ปัญหาเต้านมคัดตึงในคุณแม่

วิทยากร : อาจารย์กนกอร มังกรประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 – 19.00 น.
ผ่านคลื่น : F.M. 107.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผ่านเว็บไซต์ : https://nuradio.nu.ac.th/?p=5168
ผ่าน Youtube : https://youtu.be/FNgf0CzEsc8

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan