SDG 12

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) ดังนี้
    1. มีระบบการบริหารจัดการ การวัดปริมาณขยะและขยะรีไซเคิลที่เกิดขึ้น เพื่อวางแนวทางลดปริมาณขยะ และทำให้เกิดการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่
    2. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิด ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

SDG 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน

นวัตกรรมเสื้อเกราะกันกระสุน “Upcycle Army Vest” จากขยะพลาสติกเหลือใช้

นวัตกรรมเสื้อเกราะกันกระสุน "Upcycle Army Vest" จากขยะพลาสติกเหลือใช้และขยะจากท้องทะเล ภายใต้โครงการวิจัย “การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมจากขยะพลาสติกในชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนทุนวิจัยแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

Read More

ม.นเรศวร ร่วมกับ วช. ส่งมอบเสื้อเกราะกันกระสุน นวัตกรรมจากจากขยะพลาสติก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเสื้อเกราะกันกระสุนจากขยะพลาสติก

Read More

ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว Green Office

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว Green Office โดยนายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองอาคารสถานที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง

Read More

นวัตกรรมไม้เทียมรักษ์โลกจากกากกาแฟและเปลือกไข่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และทีมผู้วิจัย ได้คิดค้นนวัตกรรมไม้เทียมรักษ์โลกจากกากกาแฟและเปลือกไข่ ที่มีคุณสมบัติ แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนแนวคิด “Circular

Read More

NU Going Green คัดแยกก่อนทิ้ง = ลดขยะ+เพิ่มพื้นที่สีเขียว

บุคลากรกองอาคารสถานที่นำรถโมบายเคลื่อนที่เร็ว ออกรับและจัดเก็บขวดพลาสติกตามจุดทิ้งขยะรีไซเคิลต่างๆ เช่น จุดคัดแยกขยะหอพักนิสิต จุดคัดแยกขยะหอพัก มน.นิเวศและจุดคัดแยกขยะสถานีรถไฟฟ้า เพื่อนำขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ทดแทนถุงเพาะชำต้นไม้ ดอกไม้ โดยตั้งเป้าไว้ 20,000 ใบและขอขอบคุณประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

“ECO WOOD” วัสดุทดแทนธรรมชาติ เพื่อทดแทนการใช้ไม้จริง ที่ช่วยลดปริมาณการตัดไม้ ลดปริมาณขยะพลาสติก”

วันที่ 20 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย ได้จัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในผลงาน “ECO WOOD”

Read More

นวัตกรรมพลาสติกเพื่อการเกษตรที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จะดีแค่ไหน ถ้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เราใช้กันทุกวัน จะไม่ไปจบที่หลุมฝังกลบ หรือลอยอยู่ในทะเล แต่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนได้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

Read More

เปิดประสบการณ์ ศึกษาดูงานการจัดการขยะและของเสียอันตราย

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ อินทร์ชม ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาฯ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะและของเสียอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล

Read More

ให้ความรู้และสร้างความตระหนักตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว

วันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว เรื่อง การให้ความรู้และสร้างความตระหนักตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะ) วิทยากรโดย อาจารย์วรางค์ลักษณ์

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Planet

SDG6, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15