ม.นเรศวร จัดกิจกรรมความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เดินขบวนพาเหรด LGBTQIA+

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดกิจกรรมการสร้างความเป็นพลโลก/ พลเมืองโลก หรือ Global Citizenship ถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ เพราะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกเรานี้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ การเป็นพลโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนชาติใด อาศัยอยู่ที่ไหน ประเทศไหน แต่คือการสร้างเครือข่ายและความเชื่อมโยง สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ทุกการกระทำของเราย่อมส่งผลกระทบต่อคนอื่น ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ปัญหาสำคัญคือทุกคนไม่ได้เกิดมาอย่างเท่าเทียมกัน (ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม)
โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดเวทีความเท่าเทียมเสมอภาคขึ้น สอดแทรกเข้าไปกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้ ก็มีหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การเคารพและเห็นคุณค่าของความหลากหลายและความแตกต่าง ซึ่งความหลากหลายนี้เรามองในหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) ขจัดความเหลื่อมล้ำของผู้ด้อยโอกาส เรามองไปถึงความเท่าเทียม/ความเสมอภาคของคนพิการซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางด้วย พัฒนานิสิตให้มีความสามารถในการสื่อสารและปรับตัวข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารพัฒนานิสิตให้มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับคนต่างภาษาและวัฒนธรรมได้
ซึ่งในกิจกรรมมีการเดินขบวนพาเหรด ของการเท่าเทียมกันหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) ซึ่งให้นิสิต ได้แต่งกายมาร่วมขบวน แสดงออกทางด้านความคิดได้อย่างเต็มที ทั้งการแต่งกาย การแสดงต่างๆ  การผลักดันให้มีการจดทะเบียนสมรส เป็นต้น ซึ่งแต่ละชุดการแสดงความสวยงามและสื่อความหมายแตกต่างกัน เรียกความสนใจแก่ผู้ร่วมงานกันจำนวน นอกจทากนี้ ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้ร่วมจัดงาน NU Art & Craft FunFair 2022 (19-20 สิงหาคม 2565)  เพื่อสร้างกิจกรรมให้เกิดการกระตุ้นให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative space) ทั้งในเชิงกายภาพและเชิงของกิจกรรม และการสร้างคุณค่าของทุกคนให้มีความเท่าเทียม ความเสมอภาค และเข้าใจความหลากหลายในทุกมิติต่าง ๆ โดยเป็นการจัดงานร่วมกันของกองกิจการนิสิตและกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ที่มา: phitsanulokhotnews