ม.นเรศวร ออกบูธนิทรรศการ ในงาน Shift Fundamental to applied Research (FARE Project) ครั้งที่ 2

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ดร.สราวุธ สัตยากวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจและในความรู้ในเรื่องการเชื่อมโยงงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับภาคเอกชน

และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมออกบูธนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้เข้ามาพัฒนาและบ่มเพราะธุรกิจจนสามารถยกระดับและได้การรับรองมาตรฐาน รวมถึงประชาสัมพันธ์บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีกทั้งยังมีการประชุมหารือความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการ 9 สถาบัน และนำเสนอฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร