ม.นเรศวร จัดการอบรมหลักสูตร Entrepreneurship Spirit Bootcamp สุดเข้มข้น

เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง!! หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง นำโดย NU SciPark จัดการอบรมหลักสูตร Entrepreneurship Spirit Bootcamp สุดเข้มข้น ปูพื้นฐานด้านธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ The Zense Boutique Hotel Phitsanulok

วิทยากรในหลักสูตร
– ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น iGTC : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
– ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) มุ่งเน้นการทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง ทั้งด้าน Business Plan & Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปแบบในอนาคต
ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร