5 เครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

เริ่มแล้ว NU SciPark พร้อม 5 เครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubation) TOR ปี 2566 – 2567 🎉

ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีม NU SciPark และ 5 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubation) ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ณ ห้องมหามนตรี อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับเกียรติจาก นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), ศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ในระดับ Start-up, Spin-off และ Pre-Incubation

โดยมีผู้ประกอบการร่วมกลั่นกรองกว่า 28 ธุรกิจ จาก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงยินดีกับ 3 ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผ่านการประเมินในระดับ Start-up ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ โดย บริษัท เพียวพลัสไบโอ อโกรเทค จำกัด
2) ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูงจากไข่ขาว โดย บริษัท นิวทรี อินโนฟู๊ด
3) ผลิตภัณฑ์ขนมไทยมงคล โดย นางสาวเมษา บุญธรรม

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร