NU SciPark ต้อนรับ ผู้เข้าอบรม SECRA (Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.45 – 17.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน SECRA (Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia) ได้นำผู้เข้าอบรมต่างประเทศ จำนวน 50 ท่าน ได้แก่ ประเทศศรีลังกา ฟิลิปปินส์ อังกฤษ สวีเดน และเอสโตเนีย เข้าศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชาโดยมี ดร.สราวุธ สัตยากวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการทำงานและการให้บริการต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ได้นำผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือแพทย์ โรงงานต้นแบบสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เเละบริษัท ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทการผลิตให้บริการด้านการวิจัยพัฒนา ผลิตและจำหน่าย เครื่องสำอาง อาหารเสริม บริษัทยังได้เข้าร่วมเข้าร่วมพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการดำเนินงาน อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี 2562

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร