หอพักนิสิต ม.นเรศวร จัดโครงการซ้อมหนีไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้นิสิตผู้พักอาศัย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต นำโดย หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต (นางพรธิดา บุญยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา  2565 ขึ้น ณ ห้องล็อบบี้ อาคารขวัญเมือง ชั้น 2 และหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคาร 1 – 15 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยโดยไม่ได้คาดคิด ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวนิสิตและส่วนรวมได้ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย โตสุข ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และทีมงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกซ้อมภาคปฏิบัติการหนีไฟ รวมถึงการปฏิบัติตนให้พ้นภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ภายในอาคารดังกล่าวอีกด้วย

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร