ม.นเรศวร เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ห้อง Common Room หอพักอาคาร 1 – 15

เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi ห้อง Common Room เพิ่มเติม ในหอพักอาคาร 1 – 15 จำนวนอาคารละ 2 จุด ทั้งนี้เพื่อขยายพื้นที่การใช้งาน Wi-Fi ให้มีขอบเขตที่กว้างขึ้น เสถียรขึ้น รวดเร็วขึ้น และครอบคลุมขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังช่วยจัดการกับปัญหาของมุมอับสัญญาณต่าง ๆ ภายในอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการให้บริการ สนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของนิสิตหอพัก ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร