ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม SECRA Thailand Workshop

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม SECRA Thailand Workshop ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia หรือชื่อย่อว่าโครงการ SECRA ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการระยะเวลา 3 ปี จากโปรแกรม Erasmus+ ของ European Union (EU)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ SECRA Thailand Workshop ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคุณ Bill Ho ผู้อำนวยการ ADPC Academy, Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) เป็น keynote speaker

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สมาชิกจากนานาประเทศเข้าร่วม ได้แก่ เอสโธเนีย อังกฤษ สวีเดน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และไทย โดยประเทศไทยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าของกลุ่มประเทศไทย (country leader) สำหรับกิจดรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร