ให้ความรู้ร่วมสร้างจิตสำนึกและมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างแท้จริงตามกฎหมายจราจรทางบก

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมการสัมมนา เรื่อง จิตสำนึกและมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างแท้จริงตามกฎหมายจราจรทางบก โดยเข้าร่วมเวทีอภิปราย ภายใต้หัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยกับการสร้างมาตรการสำหรับความปลอดภัยบนถนน” โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย และนายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษา และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6 เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมวังจันทน์ คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร