ส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่แกนนำนักเรียนสร้างชุมชนยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ดร.กนกทิพย์ จักษุ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการสิ่งแวดล้อมปลอดภัย พลานามัยแข็งแรง”

โดยมี นายไพศาล นวลทีม รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลท่าทอง เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการฯ พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของการจัดโครงการบริการวิชาการ

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการบริการวิชาการ อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมเสริมความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้แก่แกนนำนักเรียนจำนวน 100 คน โดยถ่ายทอดในรูปแบบฐานกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปนเปื้อนและความปลอดภัยในอาหาร โดยมีคณาจารย์และนิสิตเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ 2) กิจกรรม ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม และให้ชุมชมได้รับการบริการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนด้านความปลอดภัย ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร