SDG 5

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง โดยมีนโยบายด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Equality) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง ทุกคนต้องมีสิทธิและ มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในมหาวิทยาลัย
    2. ให้ความสำคัญต่อการขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
    3. กำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

SDG 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศ

ม.นเรศวร บริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชนแก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด ซึ่งการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1-2 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 4 ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน โดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

Read More

ม.นเรศวร ส่งเสริมบทบาทสตรีเป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียม

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 305

Read More

“จิตอาสาเต้านมเทียม” คืนความมั่นใจให้ชีวิตผู้ป่วยหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม

กิจกรรมจิตอาสาเต้านมเทียม ม.นเรศวร เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อคืนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม แต่เดิมทำเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาได้ขยายผลไปโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก เช่น โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และขยายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Read More

ม.นเรศวร จัดประชุมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างเยาวสตรีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมแบบ Townhall ในหัวข้อ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย - สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างเยาวสตรีไทย ในวันที่ 7 กันยายน

Read More

รายการ รักไม่รู้โรย เรื่อง ปัญหาเรื่องเต้านมคุณแม่หลังคลอด

รายการ รักไม่รู้โรย เรื่อง ปัญหาเรื่องเต้านมคุณแม่หลังคลอด>>วิทยากรโดย อาจารย์กนกอร มังกรประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดรและทารก ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

Read More

กยศ. มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) จิตอาสาเต้านมเทียม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ.

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เดินขบวนพาเหรด LGBTQIA+

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดกิจกรรมการสร้างความเป็นพลโลก/ พลเมืองโลก หรือ Global Citizenship ถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ เพราะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกเรานี้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5