SDG 2

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และหลักสุขาภิบาลอาหาร
    2. ร่วมลดปริมาณขยะจากการบริโภค (Food Waste) และมีระบบการจัดการขยะจากการอุปโภคและการบริโภคเหลือทิ้งอย่างเหมาะสมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรก่อให้เกิดระบบการผลิตอย่างยั่งยืน

SDG 2 การขจัดความหิวโหย

ม.นเรศวร จัดกิจกรรม Clean Cook ภายใต้โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะเครือข่าย ประจำปี 2566

งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรม Clean Cook ภายใต้โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะเครือข่าย ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566

Read More

นวัตกรรมใหม่ “ผงแป้งพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด” เพื่อช่วยลดการตายของลูกสุกร

ม.นเรศวรเปิดตัวนวัตกรรมฝีมือคนไทย "ผงแป้งพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด" ช่วยลดการตายของลูกสุกร ส่วนผสมทำมาจากสมุนไพรที่หาง่ายในประเทศ สามารถย่อยสลายได้ง่าย ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตมาได้อีกทางหนึ่ง เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566 ร.ศ.ดร.วันดี ทาตระกูล อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์

Read More

นักวิจัย ม.นเรศวร 1 ใน 2 นักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลพิเศษในงาน IPITEx ปี 2023 จัดโดย วช. ชูผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ส่งออกผลไม้ไทยไปตีตลาดโลก

นักวิจัยไทย รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ใน 2 ของนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลพิเศษในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญานานาชาติ หรือ IPITEX 2023 จัดโดย วช.ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 หมาดๆ

Read More

ม.นเรศวร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talent Mobility “การพัฒนาสูตรอาหารจิ้งหรีด”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More

ม.นเรศวร ใส่ใจการรักษามาตรฐานความสะอาด “อาหารปลอดภัย” ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้นิสิตปลอดภัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร ใส่ใจการรักษามาตรฐานความสะอาด ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้นิสิต และผู้รับบริการปลอดภัยจากการใช้บริการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตรวจมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good

Read More

นักวิจัย ม.นเรศวร แปรรูปกะหล่ำปลี-โหระพา ลดความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมแถลงผลวิจัยแปรรูปกะหล่ำปลี และโหระพาเป็นอาหารเสริม

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการ

วันที่ 26 - 27 มกราคม 2566 รูปแบบ Onsite: ห้องประชุมมหามนตรี อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวร (KNECC) Online: Facebook Live เพจ

Read More

ม.นเรศวร ร่วม วช. เผย พร้อมส่งสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ 89 ออกสู่ตลาดปีหน้า

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิ วช.

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรม Food Maker Space Workshop @NU

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2566 Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5