SDG 11

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านเมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง สร้างชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่
    2. มีส่วนร่วมในทำนุบำรุงอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

SDG 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน

ให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ในพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันการศึกษามีหน้าที่พัฒนาคน ช่วยให้คนมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียน และเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการส่งเสริมให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้เรียนรวมทั้งครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา ทางคณาจารย์และนิสิต

Read More

“NU Art & Craft Fun Fair 2023” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืนของชาว ม.นเรศวร

“NU Art & Craft Fun Fair 2023” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืนของชาว ม.นเรศวร ภายใต้แนวคิด “MO(RE)DERN” วันที่ 7 - 8

Read More

ศิษย์เก่าจบไปแล้ว หรือ บุคคลภายนอก ก็เข้าใช้บริการได้ ฟรี!!

ศิษย์เก่าจบไปแล้ว หรือ บุคคลภายนอก ก็เข้าใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ ฟรี !! เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ณ จุดติดต่อสอบถาม ก่อนเข้าใช้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) ตามนโยบายและการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

Read More

กิจกรรมทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก) รุ่นที่ 1

 ม.นเรศวร ห่วงใยในสวัสดิภาพ ของนักเรียนและนิสิต เพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย กิจกรรมทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์(การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก)รุ่นที่ 1 นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ————————— ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่

Read More

ม.นเรศวร ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ในระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

ม.นเรศวร จัดประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2566

ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมจำนวน 16

Read More

ม.นเรศวร ลงพื้นที่ต่อเนื่องพานิสิตมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางทั้ง 5 ด้าน จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนวัดโพทะเล อำเภอโพทะเล

Read More

ม.นเรศวร ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จับมือ สสส. จัดกิจกรรมสุขกลางเมือง เรื่องแรงบันดาลใจในวัยเยาว์

วันนี้(16 ม.ค.)เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มลานละมุน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครพิษณุโลก เครือข่าย Young Phitsanulok Forum กลุ่มพิดโลกจัดเต็ม เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11