โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และการจัดการความปลอดภัย ISO 45001

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และการจัดการความปลอดภัย ISO 45001 สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ดร.สุดาวดี ยะสะกะ และอาจารย์ ยุวดี ทองมี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณฬุริยา หิมะชาติ ที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบการบริหารงานทางด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตทั้งสองสาขาวิชา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการความปลอดภัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการความปลอดภัยที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันในการประกอบวิชาชีพ ต่อไป

ที่มา: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.