ศิษย์เก่าจบไปแล้ว หรือ บุคคลภายนอก ก็เข้าใช้บริการได้ ฟรี!!

ศิษย์เก่าจบไปแล้ว หรือ บุคคลภายนอก ก็เข้าใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ ฟรี !!
เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ณ จุดติดต่อสอบถาม ก่อนเข้าใช้บริการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นเลิศของปวงชนด้วยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย มีเป้าหมายเป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นเลิศของปวงชนด้วยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นแหล่งสารสนเทศหลักที่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเลือกเข้าใช้บริการ และพัฒนาสำนักหอสมุดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงพัฒนาสำนักหอสมุดเพื่อสร้างการใฝ่เรียนรู้ และทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และการบริการสำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ที่มา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร