ม.นเรศวร โชว์งานวิจัยในงานเกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023

เมื่อวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการ งานเกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023 (Naresuan Agriculture Innovation Expo2023) ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน” (Sustainable Integrated Innovation Agriculture) ณ อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร