นิสิต ม.นเรศวร สามารถแต่งกายมาเรียนตามเพศสภาพ

นิสิต ม.นเรศวร สามารถแต่งกายมาเรียนตามเพศสภาพ ได้ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ไว้ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2561

นับเป็นความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจเรื่องเพศสภาพของนิสิตที่มีการแสดงออกตัวตนทางเพศภาวะมากขึ้น และสิ่งนี้จะช่วยทำให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ และหลักสากลในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ (thestandard, 2018)

ที่มา: Mornornews