ม.นเรศวร มุ่งยกระดับศักยภาพเครือข่ายฯ ให้พร้อมในการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่

วันที่ 13-14 มีนาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Train the Trainer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมบรรยายแนะนำบทบาทและภารกิจของ TED Fund โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม Train the Trainer จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจถึงกระบวนการสรรหา คัดกรอง และการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนฯ และที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ และ TED Fellow ในการสนับสนุน และผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศ

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร