มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้า 4 รางวัล จาก 2 ผลงาน. เวทีระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้า 4 รางวัล จาก 2 ผลงาน เวทีระดับนานาชาติ จากผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา รุตรัตนมงคลคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • รางวัล Bronze Medal Salon International Des Inventions Genève และ 2023 Prize of the Hong Kong Delegation
  • ผลงานวิจัย “I-Sec Technology: Automated Edible Insect Protein Process”
  • รางวัล Bronze Medal Salon International Des Inventions Genève และ Special Prize from Korean Invention Promotion Association (KIPA)
  • ผลงานวิจัย “Innovative Continuous short wave light in Continuous Flow system to enhance CBD & bioactive compound extraction from”

จากการประกวดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”
ที่มา: กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยนเรศวร