ม.นเรศวร ส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก สร้างรายได้ให้ประเทศ

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ระดับภูมิภาค ภายใต้แผนงาน “การส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก” (Regional to Global Platform : R2G) ประจำปี 2566 ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 บริษัท คือ
1. Jengreensnack Co., Ltd.
2. Areeherb Co.,Ltd.
3. Darin laboratories Co., Ltd.
4. Nara Tamarind Co., Ltd.
5. DIN YEN LIMITED PARTNERSHIP
6. Syama Creator Co., Ltd.

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภวิกา มงคลกิจทวีผล ผู้จัดการโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ แก่คณะกรรมการ และผู้ประกอบการจำนวน 40 ทีม โดยภายในงานจะเป็นการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการภูมิภาคจำนวน 8 ทีม เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งเสริม ยกระดับศักยภาพด้านการตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเครือข่ายความร่วมมือของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่อไป

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร