Train the Trainer เตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษา เสริมทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ

IRD Cap Building อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม Train the Trainer (Consultant) ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคาร D ห้อง D205 อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)⛰️

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Train the Trainer (Consultant) ที่จัดให้กับที่ปรึกษา 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษา เสริมทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ

โดยมีหัวข้อการบรรยายต่าง ๆ พร้อมกิจกรรม Workshop จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมต่าง ๆ

  • หัวข้อบรรยาย Transcending Valley of Challenge with Reginal Science Park และ Innovation Thinking in Science-Tech Future โดยผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ให้เกียรติแนะนำแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (IRD Cap Building) และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
  • หัวข้อบรรยาย From Professional Consultant to Innovative Entrepreneur โดย ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง
  • หัวข้อบรรยาย การวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ Business Trend (Analysis Module) โดย รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง ผู้อำนวยการโครงการฯ
  • การบรรยายหัวข้อ Central Platform: Coaching & Consulting โดย รศ.ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ หัวหน้าโครงการฯ

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร