“เปิดแล้ว…สวนปันสุข แห่งที่ 3 “

“ปันสุข ผูกรัก ปลูกผัก ปลูกผลไม้” เปิดสวนปันสุข…แห่งที่ 3 Green area ด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ ปันสุขให้ประชาคม ม.นเรศวร ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปประกอบอาหาร ฟรี !!! สามารถเก็บผลผลิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บไปเพื่อจำหน่าย

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร