“เปิดอีกแล้ว…สวนปันสุข แห่งที่ 2 “

“ปันสุข ผูกรัก ปลูกผัก ปลูกผลไม้” เปิดสวนปันสุข…แห่งที่ 2 บริเวณด้านข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปันสุขให้ประชาคม ม.นเรศวร ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปประกอบอาหาร ฟรี !!!
สามารถเก็บผลผลิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (15 ก.พ.65) ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บไปเพื่อจำหน่าย

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร