ม.นเรศวร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

เมื่อเวลา 9.00 น. วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 โดยภายในกิจกรรมบุคลากรกองอาคารสถานที่ได้ร่วมกันปลูกต้นเสลาจำนวน 60 ต้น รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่สวนสุขภาพริมคลองหนองเหล็ก

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร