Archives October 2020

ม.นเรศวร เปิดคลินิคการแพทย์แผนไทย Smart Care ภายในโครงการ Nu Smart City

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิคการแพทย์แผนไทย Smart Care ภายในโครงการ Nu Smart City ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ ภายในโครงการ Nu Smart City ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร รับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ “NU Smart City”

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานสมาร์ทซิตี้ เข้าร่วมงาน “Thailand Smart City Week 2020” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยท่านอธิการบดีได้รับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ “NU Smart City” จากนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล(Depa) โดย มน. เป็น 1 ใน 13 พื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก มีวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

ภายในงานจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event พร้อมแนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลก พร้อมสานต่อการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin