SDG 17

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals) ดังนี้
    1. มีรายวิชาตามหลักสูตรและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
    2. ผลิตงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ ในประเด็นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
    3. สร้างความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SDG 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ​ ร่วมกับ บริษัทกัลกุล​ เอ็นจิเนียริ่ง​ จำกัด​ (มหาชน)​ บริษัทผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร

ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี ได้เป็นเกียรติเข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ​ ระหว่าง​ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ กับบริษัทกัลกุล​ เอ็นจิเนียริ่ง​ จำกัด​ (มหาชน)​ บริษัทผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร​ และธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ