SDG 16

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีนโยบายด้านสันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions) ดังนี้
    1. มีมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
    2. ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
    3. สร้างความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การป้องอาชญากรรมและการทุจริตในทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SDG 16 สันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง

ร่วมให้ความรู้การดำเนินคดีอาญา และการเสนอคดีของผู้เสียหายในคดีอาญา ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความภาค 6 จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การดำเนินคดีอาญา และการเสนอคดีของผู้เสียหายในคดีอาญา ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อให้ความรู้กับทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตสภาทนายความภาค 6

Read More

ม.นเรศวร ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญผู้ปกครองนิสิต เข้าร่วมโครงการ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ------------------------------------------------

Read More

ม.นเรศวร จัดเวทีผู้บริหารพบประชาคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

      เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมงาน “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์

Read More

Meet and Share ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Meet and Share ครั้งที่ 1/2566 ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่แนวทางในการ พัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นรวมถึงยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ

Read More

ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนสถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (Basic Human Subject Protection Course) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา

Read More

การบริหารจัดการเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต ภายใต้โครงการบริหารความสัมพันธ์องค์กร “การบริหารจัดการเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานกิจการนิสิต (Stakeholder’s voices Management in Student Affairs)” ทั้งนี้ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า

Read More

ขอชื่นชมและยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตกระทำความดี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความประพฤติดีเด่นด้านความ “ซื่อสัตย์สุจริต” ให้แก่ นายอรรคพล นนทะการ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตได้เก็บของมีค่าส่งคืนแก่เจ้าของในที่สาธารณะ

Read More

อบรม “เทรนกิจกรรมและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของนิสิต”

ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพลิกโฉมหน่วยงาน กิจกรรม Design Thinking (ครั้งที่ 3) โดยมีหัวข้ออบรม “เทรนกิจกรรมและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของนิสิต” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รัชด ชมภูนิช

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย แสดงวิสัยทัศน์ผู้นำนิสิต

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กองกิจการนิสิตร่วมกับ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณหน้าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากคุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Peace

SDG16