SDG 12

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) ดังนี้
    1. มีระบบการบริหารจัดการ การวัดปริมาณขยะและขยะรีไซเคิลที่เกิดขึ้น เพื่อวางแนวทางลดปริมาณขยะ และทำให้เกิดการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่
    2. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิด ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

SDG 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน

ม.นเรศวร ร่วมประกาศสงครามขยะ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มมูลค่า 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมพิธีเปิดโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ บริเวณโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้ช่วยศาสตจราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

“ม.นเรศวร-Change ” ร่วมปกป้องนักวิจัย ปมยกเลิกใช้สารเคมีพาราควอต

ม.นเรศวร พร้อมพูดคุยกับสมาพันธ์เกษตร ปมร้าว ขอปลดนักวิจัย กรณีงานศึกษาผลกระทบสารเคมีพาราควอต -คลอร์ไพริฟอส ที่มีความเห็นไม่ตรงกับสมาพันธ์เกษตร จนยื่น 3 หมื่นชื่อให้ทบทวนข้อเสนอยกเลิกใช้ภายในมี.ค.นี้ วันนี้ (28 ม.ค. 2561) ศาสตราจารย์พิเศษ

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Planet

SDG6, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15