มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขา (Comprehensive University) มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาค โดยการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้) มีความเข้มแข็งทางกายและใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกสาธารณะ ภูมิใจในชาติ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศและต่อโลก โอบรับความหลากหลายและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิภาคและประเทศ เพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) และร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง Environment Social และ Governance (ESG) ซึ่งครอบคลุมมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

ม.นเรศวร จัดโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในหอ

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในหอ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทวัส บุญธรรมกุล

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ