มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขา (Comprehensive University) มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาค โดยการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้) มีความเข้มแข็งทางกายและใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกสาธารณะ ภูมิใจในชาติ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศและต่อโลก โอบรับความหลากหลายและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิภาคและประเทศ เพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) และร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง Environment Social และ Governance (ESG) ซึ่งครอบคลุมมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

ม.นเรศวร ร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Samart Skills (Google Career Certificate)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด

Read More

ม.นเรศวร ร่วมประชุมทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์

Read More

ม.นเรศวร จัดอบรมส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำพวงกุญแจปลา และพวงกุญแจจากเศษผ้า นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์

Read More

โครงการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ เป็นต้นไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ณ

Read More

ม.นเรศวร เปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition และการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition และการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์

Read More

NU Art & Craft Fun Fair 2023

ภาพความสุขสนุกสนานของเหล่านิสิต และสีสันขบวนพาเหรดจากงาน NU Art & Craft Fun Fair 2023 ภายใต้แนวคิด “MO(RE)DERN” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 -

Read More

ม.นเรศวร เปิดวิชชาลัยข้าวและชาวนา เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปข้าวอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเปิดวิชชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ

Read More

ม.นเรศวร บริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชนแก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด ซึ่งการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1-2 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 4 ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน โดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำตัวแทนนักเรียน เข้ารับการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย“ ซึ่งจัดโดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครพิษณุโลก ที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในโรงเรียน จุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดน้ำขัง ซึ่งเป็นสาเหตุการวางไข่ของยุงลาย

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ