SDG 10

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities) ดังนี้
    1. ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมในทุกมิติ โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
    2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในทุกมิติ
    3. สร้างความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมระหว่างมหาวิทยาลัย และทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดี

SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบการแพทย์ระยะไกล เชื่อมโยง รพ.กับผู้ป่วย เข้าถึงการรักษาเท่าเทียม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระสายเสียงโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11