SDG 8

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน โดยมีนโยบายด้านงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) ดังนี้
    1. ส่งเสริมการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ ความเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
    2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อช่วยสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม บูรณาการงานวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 หลักสูตรระยะยาว ที่มีเนื้อหาอัดแน่นกว่า 40 ชั่วโมง ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ในวันที่

Read More

วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.ภิสันติ์ ตินะคัต และ Mr. Andris Adhitra อาจารย์ประจำสาขา Event, Hotel and Tourism Management,

Read More

“ม.นเรศวร”เปิดเวทีประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย ครั้งที่ 5

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมระดับนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5th LIMEC Academic International Conference) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การค้า

Read More

โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ กิจกรรม I&E Boot Camp

วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ กิจกรรม I&E Boot Camp โดยมี อ.ดร.นพดล

Read More

ม.นเรศวร จับมือภาคเอกชนปั้นแรงงานป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวรว่า ได้พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรร่วมกัน เพื่อปฏิบัติการดิจิทัลแล็บ ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรแกรม Transportation Management

Read More

ขับเคลื่อนอาชีพ สำหรับคนพิการในยุคโควิดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคคลผู้สนใจ ส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 การขับเคลื่อนอาชีพ สำหรับคนพิการในยุคโควิดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม “Driving occupation for persons

Read More

ม.นเรศวร มุ่งยกระดับศักยภาพเครือข่ายฯ ให้พร้อมในการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่

วันที่ 13-14 มีนาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Train the Trainer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ

Read More

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า เรื่อง “ลาย” ฟื้นฟูหลังโควิค

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า เรื่อง “ลาย” (Pattern Exhibition 2021) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

Read More

ม.นเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน จัดขึ้นที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ม.นเรศวร ร่วมกับ วช. และ กอรมน. จัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายปราชญ์ชุมชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11