SDG 8

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน โดยมีนโยบายด้านงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) ดังนี้
    1. ส่งเสริมการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ ความเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
    2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อช่วยสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม บูรณาการงานวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการ

เปิดรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ (Experiential Learning Program to Accelerate University Student Entrepreneurs Through Collaboration between

Read More

ม.นเรศวร นำทีมนิสิต เข้าร่วมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับนักกีฬา ในเการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10”

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.สราวุธ สัตยากวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

Read More

ม.นเรศวร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ”โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Tech Transfer to Community”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "การผลิตภัณฑ์ขิงเพื่อการค้า : เส้นทางนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและการตลาดสร้างสรรค์" โดยมี ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจ

โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2566 โครงการที่สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ สร้างผู้ประกอบการใหม่ฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ สรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะฯ ให้สามารถจัดตั้งและมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างก้าวกระโดด Highlight การอบรมเพิ่มทักษะทางธุรกิจ (Business Skill Training) รับการให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจ

Read More

NU SciPark ต้อนรับ ผู้เข้าอบรม SECRA (Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.45 - 17.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล

Read More

ม.นเรศวร จัดการอบรมหลักสูตร Entrepreneurship Spirit Bootcamp สุดเข้มข้น

เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง!! หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง นำโดย NU SciPark จัดการอบรมหลักสูตร Entrepreneurship Spirit Bootcamp สุดเข้มข้น ปูพื้นฐานด้านธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการ

วันที่ 26 - 27 มกราคม 2566 รูปแบบ Onsite: ห้องประชุมมหามนตรี อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวร (KNECC) Online: Facebook Live เพจ

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรม Food Maker Space Workshop @NU

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2566 Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 (Onsite)

NuSciPark จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 (Onsite) ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ในวันที่ 9 - 13

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11