SDG 8

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน โดยมีนโยบายด้านงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) ดังนี้
    1. ส่งเสริมการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ ความเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
    2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อช่วยสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม บูรณาการงานวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ”

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าผู้สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ” เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจ ในการทำงานของระบบเศรษฐกิจภาคธุรกิจ โดยนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนราคา และปริมาณดุลยภาพ ในตลาด รวมถึงบทบาทของรัฐบาล ที่มีผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจ

Read More

Train the Trainer เตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษา เสริมทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ

IRD Cap Building อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม Train the Trainer (Consultant) ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566

Read More

ม.นเรศวร ส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก สร้างรายได้ให้ประเทศ

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ระดับภูมิภาค ภายใต้แผนงาน “การส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก” (Regional to Global Platform : R2G)

Read More

ม.นเรศวร ขยายพันธุ์ทุเรียนด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หนุนเกษตรกรสร้างรายได้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการวิจัยของ “รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท” และคณะ แห่งคณะเกษตรศาสตร์

Read More

5 เครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

เริ่มแล้ว NU SciPark พร้อม 5 เครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubation) TOR ปี 2566

Read More

ม.นเรศวร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร

NU SciPark ออกบูธบริการให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการควบคุมคุณภาพและการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก จัดงานโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มา:

Read More

การอบรมฟรี!! “การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 18″การอบรมฟรี!!

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร การอบรมฟรี การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง เรื่อง "การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 18" ลงทะเบียนด่วน!! รับจำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596

Read More

ม.นเรศวร ยกทีมผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม (Bootcamp) ระดับภูมิภาค

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมผู้ประกอบการเข้ากิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม (Bootcamp) ระดับภูมิภาค ภายใต้แผนงาน “การส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก” (Regional to Global Platform: R2G)

Read More

NU SciPark ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Tech Transfer to Community ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "การผลิตภัณฑ์ขิงเพื่อการค้า เส้นทางนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและการตลาดสร้างสรรค์" โดยมี ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนรศวร เป็นหัวหน้าโครงการ

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11