SDG 7

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา โดยมีนโยบายด้านพลังงานสะอาดและจ่ายซื้อได้ (Affordable and Clean Energy) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยการวางแผนการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    2. ปรับปรุงอาคารเป็นอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) เน้นการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในการร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

SDG 7 พลังงานสะอาดและจ่ายซื้อได้

ม.นเรศวร ร่วมหารือความร่วมมือด้าน SMART CITY กับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ นักวิจัย ที่ดูแลด้าน Smart City เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้าน SMART CITY กับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง

Read More

อาจารย์ ม.นเรศวร เป็นวิทยากรการอบรมหัวข้อ “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid & Prosumer”

ขอเชิญเข้าอบรมหัวข้อ “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid & Prosumer” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรม

Read More

ม.นเรศวร รับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ “NU Smart City”

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานสมาร์ทซิตี้ เข้าร่วมงาน

Read More

มหาวิทยาลัย ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด”

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ IEEE Thailand Section และ IEEE Power& Energy Society –Thailand และ Smart Grid

Read More

ม.นเรศวร ร่วมเสวนานำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform)

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ยอดธง ร่วมเสวนานำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ที่มา:

Read More

มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ​ ร่วมกับ บริษัทกัลกุล​ เอ็นจิเนียริ่ง​ จำกัด​ (มหาชน)​ บริษัทผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร

ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี ได้เป็นเกียรติเข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ​ ระหว่าง​ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ กับบริษัทกัลกุล​ เอ็นจิเนียริ่ง​ จำกัด​ (มหาชน)​ บริษัทผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร​ และธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ

Read More

ม.นเรศวร ถ่ายทอดความรู้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 SGtech ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เข้าเยี่ยมชมระบบไมโครกริดภายใน SGtech และรับฟังการบรรยายด้านไมโครกริด • Microgrid Service Solution

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11