SDG 7

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา โดยมีนโยบายด้านพลังงานสะอาดและจ่ายซื้อได้ (Affordable and Clean Energy) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยการวางแผนการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    2. ปรับปรุงอาคารเป็นอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) เน้นการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในการร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

SDG 7 พลังงานสะอาดและจ่ายซื้อได้

ม.นเรศวร เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดแสดงนวัตกรรมฯ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดแสดงนวัตกรรมฯ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (The 54th National Graduate Research Conference) “Graduate Studies and Personalized

Read More

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาหอพักนิสิต และอาคารบริการ (อาคารขวัญเมือง) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน) ได้เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาหอพักนิสิต และอาคารบริการ (อาคารขวัญเมือง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เมื่อวันที่ 10

Read More

มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และคณะเข้าศึกษาดูงานและจัดทำกรอบความร่วมมือด้าน Smart Village

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และคณะเข้าศึกษาดูงานและจัดทำกรอบความร่วมมือด้าน Smart Village ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน

Read More

บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ได้มอบหมายให้ นายกฤษดา เกิดโภคา หัวหน้างานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุงพร้อมด้วยบุคลากร เริ่มดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

อาจารย์ ม.นเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ งานสัมมนา เรื่อง “การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน

ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ งานสัมมนา เรื่อง “การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน: นโยบาย การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา การปฎิบัติ และการควบคุม” วันที่ 9

Read More

ม.นเรศวร เปิดงานประชุมระดมสมองในการขยายเครือข่ายความร่วมมือ UMAC Smart City

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวเปิดงานประชุมระดมสมองในการขยายเครือข่ายความร่วมมือ UMAC Smart City และเพื่อเตรียมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ Thailand Smart

Read More

ม.นเรศวร จัดฝึกอบรมการใช้งาน Big Data Platform และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้กับ บุคลากรจากการไฟฟ้า

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินงาน “โครงการการจัดทำแผนที่นำทางในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง” ซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้งาน Big Data

Read More

IEEE PES – SGtech มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด”

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society – Thaialnd (IEEE PES – Thailand) และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

Read More

ม.นเรศวร เดินหน้าโครงการ Smart Container for Smart Micro-Grid Technology ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Smart City และ นวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำร่อง Smart Container for Smart

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11