SDG 4

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนโยบายด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนทุกกลุ่ม (กลุ่มนักเรียนยากจน นักเรียนพิการ และนักเรียนไร้สัญชาติ) และต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
    2. ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ครอบคลุมมิติการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Upskill – Reskill)
    3. สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยและทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

ม.นเรศวร จัดฝึกอบรมการใช้งาน Big Data Platform และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้กับ บุคลากรจากการไฟฟ้า

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินงาน “โครงการการจัดทำแผนที่นำทางในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง” ซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้งาน Big Data

Read More

ม.นเรศวร ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำสะอาด

กองอาคารสถานที่ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2เมื่อเวลา 10.00 น. วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 บุคลากรกองอาคารสถานที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่

Read More

ม.นเรศวร ให้ความรู้ขั้นตอนระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

กองอาคารสถานที่ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ ฯ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเวลา 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 บุคลากรกองอาคารสถานที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ ฯ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่

Read More

มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมเป็นต้นแบบการเรียนการสอนอนุบาลและประถมศึกษาคุณภาพระดับสากล

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ นายจุติ

Read More

รมว.พม.เปิด “อาคารปฏิบัติการช้างน้อย” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารปฏิบัติการช้างน้อย” ณ

Read More

กิจกรรมแนะแนวออนไลน์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร

กิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาสำหรับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00-16.30 น. : https://www.facebook.com/AGINaresuan/videos/1082185049014688 ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read More

25 สถาบันการศึกษา เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ‘ข้ามสถาบัน’ ได้

วันที่ 13 มกราคม 2565 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 25 สถาบันเข้าร่วม มี

Read More

ม.นเรศวร ให้ความรู้ขั้นตอนระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

กองอาคารสถานที่ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่พร้อมด้วยบุคลากร

Read More

ม.นเรศวร ร่วมพัฒนา “ฐานข้อมูล” ที่ถูกต้อง เรียลไทม์ เครื่องมือเริ่มต้นช่วยสกัดเด็กหลุดจากระบบการศึกษา

“การมีระบบฐานข้อมูลที่ดีช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ไม่ต้องทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดภาระงานเอกสาร  มีเวลาจัดเตรียมการเรียนการสอนได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถนำมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทำให้เกิดความรวดเร็ว เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทำงานได้ดี โดยเฉพาะการมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” นุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล จังหวัดเพชรบูรณ์ หนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5