SDG 4

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนโยบายด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนทุกกลุ่ม (กลุ่มนักเรียนยากจน นักเรียนพิการ และนักเรียนไร้สัญชาติ) และต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
    2. ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ครอบคลุมมิติการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Upskill – Reskill)
    3. สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยและทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

ม.นเรศวร จัดสรรทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานจัดการประชุม คณะทำงานเพื่อพัฒนางานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (กลุ่มพัฒนานิสิตและทุนในระดับบัณฑิตศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และการประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษา

Read More

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือเด็กเยาวชนด้อยโอกาส เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม

ผศ.ดร. ธนะธร พ่อค้า (ผู้ช่วยคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์) ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต ,ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย และทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือเด็กเยาวชนด้อยโอกาส

Read More

โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต ได้จัด โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ วนธาราเฮลท์ รีสอร์ท แอนด์

Read More

ม.นเรศวร ส่งเสริมเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ Coding

วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2566 ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง ศ.ดร.ระเบียน วังคีรี คณะวิทยาศาสตร์

Read More

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ทั้งสิ้น จำนวน 39 ทุน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ทั้งสิ้น จำนวน 39

Read More

นิสิตทุกชั้นปี ม.นเรศวร ร่วมโครงการมหกรรมการศึกษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง QS4401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย แสดงวิสัยทัศน์ผู้นำนิสิต

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กองกิจการนิสิตร่วมกับ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณหน้าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากคุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ

Read More

ม.นเรศวร ลงพื้นที่ต่อเนื่องพานิสิตมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางทั้ง 5 ด้าน จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนวัดโพทะเล อำเภอโพทะเล

Read More

ม.นเรศวร ร่วมจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” บนหลังคา (Solar Rooftop)

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) [IEEE Power & Energy Society (Thailand)] จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop): นโยบาย

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5